YEAR

MLA

PARTY

1964 Kiyelho IND
1969 Hosheto Sema IND
1974 Huska Sumi IND
1977 Huska Sumi UDF
1982 Huska Sumi IND
1987 Joshua Sumi INC
1989 Joshua Sumi NPC
1993 Huska Sumi NPC
1998 Joshua Sumi INC
2003 Huska Sumi JDU
2008 Joshua Sumi INC
2013 Y. Vikheho Swu NPF
2018 Y. Vikheho Swu NPF